Повідомлення
(16.03.2012)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПТИКА»
Повідомляє, що 19 квітня 2012 року о 8-00 годині у приміщенні магазину «Центральна Оптика», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133 відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 7-15 до 7-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений на 13.04.2012р. Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку за 2011 рік. Про термін та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.
5.Про реорганізацію приватного акціонерного товариства «ОПТИКА», шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
6.Про викуп акцій.
7.Про зобов’язання ЗАТ при обміні акцій на частки у статутному фонді товариства, що буде створено під час реорганізації.
8.Про призначення комісії по реорганізації ПрАТ «ОПТИКА».
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитися в приміщені магазину Центральна Оптика» (пр.. Леніна, 133) в його робочі часи. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Шитікова Лариса Миколаївна, тел. (061) 279-78-53

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  1514,2

  1389,2

Основні засоби 

  663

  631,8

Довгострокові фінансові інвестиції 

  

  

Запаси 

  600,9

  724,5

Сумарна дебіторська заборгованість 

  230,4

  8

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  18,8

  23,2

Нерозподілений прибуток 

  793,9

  749,6

Власний капітал 

  941,1

  985,4

Статутний капітал 

  153,2

  153,2

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  448,1

  528,8

Чистий прибуток (збиток) 

  194,3

  89,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  153240

  153240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  33

  37

Правління

 
Наши контакты
Центральный салон: г. Запорожье, пр. Ленина, 133
Тел.: 8 (061) 279-57-81
Факс: 8 (061) 279-56-71, 279-78-53
e-mail: office@optika.zp.ua
Полезные статьи

Наш новый сайт