Доповнення додатку денного загальніх зборів 07.04.2011
(11.03.2011)
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОПТИКА»
М. Запоріжжя
«04»__03__2011р.


Закрите акціонерне товариство «Оптика» повідомляє про доповнення порядку денного загальних зборів, які відбудуться 07.04.2011 р. о 8-00 за адресою: 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133 у приміщенні магазину «Центральна оптика», наступними питаннями:

9. Визначення порядку вилучення та погашення сертифікатів акцій.
10. Затвердження Положення про загальні збори товариства.
11. Затвердження Положення про виконавчий орган товариства.
12. Затвердження змін до Положення про ревізійну комісію.


Правління ЗАТ «Оптика»

Загальні показники фінансово-господарської
Діяльності  ЗАТ «Оптика» (тис. грн.)

 Найменування показників
 2010
Звітний
 2009
Попередній
 Усього активів
 1389,2 1338,1
 Основні засоби
 631,8 729,4
 Довгострокові фін. інвестиції
  
 Запаси 724,5 579,2
 Сумарна дебіторська заборгов.
 82,1
 Грошові кошти та їх еквіваленти
 23,224,3
 Нерозподілений прибуток
 749,6737,8
 Власний капітал
941,1
929,3
 Статутний капітал
153,2
153,2
 Довгострокові зобов'язання
  108,8
 Поточні зобов'язання
 448,1300
 Чистий прибуток
 89,3155
 Середньорічна кількість акцій
 153,2153,2
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
 - -
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 - -
 Численність працівників на кінець періоду (осіб)
 38 36

 
Наши контакты
Центральный салон: г. Запорожье, пр. Ленина, 133
Тел.: 8 (061) 279-57-81
Факс: 8 (061) 279-56-71, 279-78-53
e-mail: office@optika.zp.ua
Полезные статьи

Наш новый сайт